Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                                 Kłodzko, 20 stycznia 2022 roku

ORG.BR.0012.06.2022.BR2

 

 Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

 

       Informuję, iż zwołuję w dniu 24 stycznia 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

     Porządek posiedzenia:

     1. Ustalenie porządku obrad komisji

     2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

      a) w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.

          b) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.

             c) w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 Kłodzku wchodzącej w skład Zespołu Szkol Specjalnych w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby.

       d) w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku.

     3. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

  4. Sport szkolny- baza, funkcjonowanie i sukcesy uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

  5. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku.

     6.  Sprawy różne:

  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

  2. przyjęcie protokołu nr 10/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 29 listopada 2021 roku.

           Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                       Jarosław Przybył

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                               

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                              

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl