Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 grudnia 2021 roku

Protokół nr XIV/21

z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 29 grudnia 2021 roku

         Informacje ogólne:

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.)

Obrady rozpoczęto 29-12-2021 o godz. 09:59, a zakończono o godz. 13:22 tego samego dnia.

1. Otwarcie sesji. (09:59:00)

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-12-29 o godz. 09:59:34, a zakończono o godz. 13:22:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków:

 1. Marek Mazurkiewicz
 2. Waldemar Bicz
 3. Mariusz Borcz
 4. Michał Cisakowski
 5. Robert Duma
 6. Jacek Hecht
 7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 8. Małgorzata Kanecka
 9. Józef Kołt
 10. Grzegorz Kuzak
 11. Adam Łącki
 12. Zbigniew Łopusiewicz
 13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 14. Piotr Marchewka
 15. Ryszard Niebieszczański
 16. Anita Piszko
 17. Jarosław Przybył
 18. Ewelina Ptak
 19. Krystyna Śliwińska
 20. Joanna Walaszczyk
 21. Borysław Zatoka
 22. Tadeusz Zieliński
 23. Maciej Awiżeń
 24. Tomasz Nowicki
 25. Jolanta Walkiewicz

Nastąpiła zmiana quorum (10:03:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 27

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sławomir Karwowski
 2. Paweł Szafran

2. Ustalenie porządku obrad. (10:04:00)

Porządek obrad XIV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022:
  • wystąpienie Starosty Kłodzkiego,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022,
  • opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022,
  •  
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/1),
  • podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XIV/2).
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XIV/3),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/4),
  • wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr XIV/5),
  • wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności (druk nr XIV/6),
  • zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XIV/7),
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/8),
  • zatwierdzenia Uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnejw dniu 31 grudnia 2021 roku na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko (druk nr XIV/9),
  • zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/10),
  • zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/11),
  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 (druk nr XIV/12),
  • zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/13),
  • zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/14),
  • skargi z dnia 10 listopada 2021 roku na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie (druk nr XIV/15).
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami oraz informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:04:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu nr XII/21 (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Grzegorz Kuzak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z XII sesji został przyjęty.

Z uwagi na przyczyny techniczne związane z głosowaniem Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu nr XIII/21 - sesja nadzwyczajna (10:17) REASUMPCJA

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jolanta Walkiewicz.

          Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z XIII nadzwyczajnej sesji został przyjęty.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (10:18:00)

a) wystąpienie Starosty Kłodzkiego (10:18:00)

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (10:46:00)

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (10:46:00)

d) opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (10:46:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje.

e) dyskusja (10:46:00)

Powyższe materiały dotyczące Uchwały Budżetowej na 2022 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przekazane radnym przed sesją.

Głos w dyskusji zabrali: radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/1), (10:58:00)

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/1), (11:00)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(1):

Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/108/2021 - załącznik nr 3

g) podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XIV/2). (11:01:00)

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 (druk nr XIV/2). (11:02)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(23):

Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(1):

Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/109/2021 - załącznik nr 4

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (11:03:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XIV/3), (11:03:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XIV/3), (11:06)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/110/2021 - załącznik nr 5

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/4), (11:06:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/4), (11:08)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/111/2021 - załącznik nr 6

c) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr XIV/5), (11:08:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr XIV/5) (11:09)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Anita Piszko, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/112/2021 - załącznik nr 7

d. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej (druk nr XIV/6) (11:10:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej (druk nr XIV/6), (11:12)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/113/2021 - załącznik nr 8

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XIV/7) (11:12:00)

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XIV/7) (11:14)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(27):

Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

   Uchwała nr XIV/114/2021 - załącznik nr 9

f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/8), (11:15:00)

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Prezes Zarządu Spółki PKS w Restrukturyzacji w Kłodzku.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/8) (11:19)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/115/2021 - załącznik nr 10

g) zatwierdzenia Uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 roku na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko (druk nr XIV/9) (11:19:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 roku na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko (druk nr XIV/9) (11:22)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(27):

Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

     Uchwała nr XIV/116/2021 - załącznik nr 11

h) zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/10) (11:23:00)

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego projekty uchwał dotyczące składu komisji Rady nie wymagają opinii Zarządu Powiatu.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/10) (11:24)

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(27):

Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/117/2021 - załącznik nr 12

i) zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/11), (11:25:00)

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego projekty uchwał dotyczące składu komisji Rady nie wymagają opinii Zarządu Powiatu.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr XIV/11) (11:26)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/118/2021 - załącznik nr 13

j) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 (druk nr XIV/12) (11:27:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Radny, p. Jacek Hecht złożył wniosek formalny o dopisanie do I kwartału planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 roku kontroli w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz kontroli w Domu Dziecka w Kłodzku.

Głos w dyskusji ponadto zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Grzegorz Kuzak.

W związku z zaopiniowaniem wniosku formalnego przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 11.50.

Po przerwie.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek formalny o dopisanie do I kwartału planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 roku kontroli w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz kontroli w Domu Dziecka w Kłodzku (11:53)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

Nastąpiła zmiana kworum.

Sesję opuścił radny Mariusz Borcz.

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 26

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (druk nr XIV/12) (11:55) z uwzględnieniem wcześniejszego wniosku.

 

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/119/2021 - załącznik nr 14

k) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/13) (11:56:00)

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/13) (11:57)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Józef Kołt, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/120/2021 - załącznik nr 15

l) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/14) (11:57:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Głos w sprawie zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr XIV/14) (12:03)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jacek Hecht, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/121/2021 - załącznik nr 16

m) skargi z dnia 10 listopada 2021 roku na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie (druk nr XIV/15) (12:04:00)

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Głos w sprawie zabrali: skarżąca, radna, p. Anita Piszko, Dyrektor DPS w Jugowie, p. Adam Frankowski, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 10 listopada 2021 roku na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie (druk nr XIV/15). (12:28)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Robert Duma, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(6):

Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mariusz Borcz.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XIV/122/2021 - załącznik nr 17

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami oraz informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (12:29:00)

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

7. Interpelacje i pytania radnych. (12:32:00)

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Adam Łącki, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski.  

                Odpowiedzi udzielił Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (13:13:00)

Wnioski i oświadczenia złożył: Radny, p. Borysław Zatoka.

Odpowiedzi udzielił Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

9. Sprawy różne. (13:20:00)

Głos w sprawach różnych zabrali: Radny, p. Adam Łącki, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.  

10. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (13:22:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 18.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 19.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego                                                                                  Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XIV-21 z XIV sesji Rady Powiatu Klodzkiego w dniu 29 grudnia 2021 roku.pdf (1,05MB)