Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 lutego 2022 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 roku, o godz. 10.00

                        odbędzie się II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad II sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2022 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia pisma z dnia 31 grudnia 2021 roku z uwagi na brak znamion skargi z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  4. rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2022 roku na Starostę Kłodzkiego,
  5. rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2022 roku na Wicestarostę Kłodzkiego.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz