Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 stycznia 2022 roku

Protokół nr I/22

z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 26 stycznia 2022 roku

Informacje ogólne:

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.)

Obrady rozpoczęto 26-01-2022 o godz. 09:53, a zakończono o godz. 14:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 27 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

3. Józef Kołt

4. Grzegorz Kuzak

5. Adam Łącki

6. Zbigniew Łopusiewicz

7. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

8. Ewelina Ptak

9. Krystyna Śliwińska

10.Waldemar Bicz

11. Mariusz Borcz

12. Ryszard Niebieszczański

13. Joanna Walaszczyk

14. Maciej Awiżeń

15. Tomasz Nowicki

16. Małgorzata Kanecka

17. Paweł Szafran

18. Jolanta Walkiewicz

19. Michał Cisakowski

20. Anita Piszko

21. Jarosław Przybył

22. Tadeusz Zieliński

23. Robert Duma

24. Jacek Hecht

25. Sławomir Karwowski

26. Piotr Marchewka

27. Borysław Zatoka

1. Otwarcie sesji. (09:53:00)

      Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady I sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 27 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

  ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu.

  ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. (10:04:00)

Porządek obrad I sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2021.
 5. Informacja za 2021 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021 i 2022,
  4. ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
  5. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku,
  6. zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku,
  7. zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Kłodzku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby,
  8. zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2021 roku- według stanu na 31 grudnia 2021 roku.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:05:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:06)

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Adam Łącki, oraz p. Waldemar Bicz poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(27):

Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z XIV sesji został przyjęty.

4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2021. (10:07:00)

Brak głosów w dyskusji.

5. Informacja za 2021 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia. (10:08:00)

Głos zabrała radna, p. Krystyna Śliwińska.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:09:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr I/1) (10:09:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr I/1) (10:10)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/1/2022 - załącznik nr 3

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2) (10:11:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2) (10:12)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/2/2022 - załącznik nr 4

c) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021 i 2022 (druk nr I/3) (10:13:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021 i 2022 (druk nr I/3) (10:14)

         Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/3/2022 - załącznik nr 5

d) ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/4) (10:15:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Edukacji poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/4) (10:16)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(27):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/4/2022 - załącznik nr 6

e) zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr I/5) (10:17:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

     Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Sławomir Karwowski, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radny, p. Jarosław Przybył, Radny, p. Robert Duma.

    Radny, p. Józef Kołt zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały dotyczący zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku.

Głosowanie w sprawie:

Wniosek formalny radnego p. Józefa Kołta o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały dot. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (10:41)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „przeciw”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(8):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(17):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Adam Łącki.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Sławomir Karwowski, Jacek Hecht

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 8 radnych głosowało za, 17 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr I/5) (10:42)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(18):

Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Adam Łącki.

PRZECIW(7):

Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 7 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/5/2022 - załącznik nr 7

f) zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr I/6) (10:43:00)

       Przewodniczący Rady odczytał pismo Zarządu Powiatu Kłodzkiego z prośbą o dokonanie oczywistej omyłki pisarskiej, która wystąpiła w projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku.

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

       Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p.  Krystyna Śliwińska, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radny, p. Borysław Zatoka.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr I/6) (11:00)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(19):

Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(8):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Jacek Hecht.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 8 radnych wstrzymało się od głosu.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

     Uchwała nr I/6/2022 - załącznik nr 8

g) zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Kłodzku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby (druk nr I/7) (11:01:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

     Głos w dyskusji zabrali: Rodzic ucznia uczęszczającego do Branżowej Szkoły I Stopnia, Nauczyciel Branżowej Szkoły I Stopnia, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radny, p. Borysław Zatoka, Radna, p. Anita Piszko, Radny, p. Sławomir Karwowski, Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia, p.  Adam Kwas.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Kłodzku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby (druk nr I/7) (11:56)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(17):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Adam Łącki.

PRZECIW(5):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Paweł Szafran

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht.

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/7/2022 - załącznik nr 9

h) zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr/8) (11:57:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr/8) (11:58)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr I/8/2022 - załącznik nr 10

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2021 roku. (11:59:00)

Nikt nie zabrał głosu.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2021 roku- według stanu na 31 grudnia 2021 roku. (12:00:00)

Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka.

Odpowiedzi udzielił Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

9. Interpelacje i pytania radnych. (12:20:00)

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Radna, p. Krystyna Śliwińska odczytała interpelację dotyczącą istotnych dla powiatu spraw, związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, wobec tej jednostki organizacyjnej powiatu i jej dotychczasowego dyrektora.

Ponadto pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Józef Kołt, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

                Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (13:14:00)

Wnioski i oświadczenia złożyli:

Radna, p. Joanna Walaszczyk odczytała oświadczenie funkcjonariuszy publicznych wykonujących funkcję publiczną z wyboru w sprawie sposobu wykonywania funkcji organu prowadzącego wobec Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.

Radny, p. Jacek Hecht odczytał stanowisko Klubu „Inicjatywa dla Powiatu Kłodzkiego” w sprawie odwołania Dyrektora ZST w Kłodzku.

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

11. Sprawy różne. (14:07:00)

        Głos w sprawach różnych zabrali: Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Borysław Zatoka, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Sławomir Karwowski, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radna, p. Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

12. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (14:53:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 11.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 12.

   Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                   Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowała i sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr I/22 z I sesji RPK w dniu 26 stycznia 2022 roku BIP.pdf (724,10KB)