Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/33, (AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m², sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi).   Stan techniczny budynku średni. Budynek posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu gminnego, kanalizacji ogólnospławnej, ogrzewania ze wspólnej kotłowni.

 

Dla działki nr 98/33 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.  Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej  i Świdnickiej w Nowej Rudzie działka zlokalizowana jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO - teren zabudowy usług oświaty:

1) przeznaczenie podstawowe: a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:

usług oświaty i kultury;  usługi sportu i rekreacji;  usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;  usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²,

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości;

b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową;

c) pod obiekty i budynki gospodarcze;

d) pod obiekty małej architektury;

e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;

f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

g) pod zieleń urządzoną.

 

Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg zaplanowany na dzień 25.02.2022r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunki przetargu:

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 159 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 1590 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15 900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych)  na konto Starostwa Powiatowego  w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia 19.04.2022r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, II przetarg, Nowa Ruda” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4. Przetarg odbędzie się 25.04.2022r.  o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna, pokój nr 1.1

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

b) w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub  w przypadku udziału jednego z nich  konieczne jest przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka   z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,

c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy     z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8. Nieruchomość  sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym.

9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  z uzasadnionych przyczyn.

14. Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 98/33, będącej przedmiotem tego przetargu, ustanowiona zostanie służebność drogowa na działce nr 98/34, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosi 21 000,00 zł + 23% pod. VAT, tj. 25 830,00 zł brutto, które płatne jest wraz z ceną nabycia nieruchomości.  

15. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K,  pokój nr 1.6,  tel.  74/865-75-76.

16. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego   w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, opublikowane  na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119  z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

 

 

GN.6840.2.3.2019.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak