Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na staż do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Strona archiwalna

 

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydatów na staż z Powiatowego Urzędu Pracy

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Miejsce realizacji: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko

Liczba kandydatów do przyjęcia: 2

Stanowisko: pracownik kancelaryjny – prowadzenie i obsługa pzgik (1 kandydat do przyjęcia)

Stanowisko: pracownik kancelaryjny – obsługa administracyjna postępowań (1 kandydat do przyjęcia)

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

 

Zakres zadań realizowanych na stażu:

Stanowisko: pracownik kancelaryjny – prowadzenie i obsługa pzgik

 1. Wprowadzanie danych dotyczących osnów geodezyjnych do systemu informatycznego.
 2. Przeprowadzenie czynności związanych z skanowaniem i archiwizacją zasobu obejmującego osnowy geodezyjne.
 3. Prowadzenie archiwizacji operatów technicznych sporządzonych w ramach prac geodezyjnych i przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
 4. Archiwizacja wpływających wniosków o udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Stanowisko: pracownik kancelaryjny – obsługa administracyjna postępowań

 1. Wprowadzanie informacji dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji baz danych do systemu informatycznego.
 2. Sporządzanie wykazów rozbieżności dotyczących przedmiotu prowadzonych postępowań administracyjnych.
 3. Bieżąca analiza stanu technicznego i prawnego operatu ewidencji gruntów i budynków w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi aktualizacji baz danych.
 4. Przygotowywanie zbiorczych wykazów o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 5. Prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami administracyjnymi.

  Wymagania względem kandydatów na staż:

 1. wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;
 2. umiejętność obsługi komputera;
 3. ogólna orientacja w administracji samorządowej;
 4. cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

Nabór kandydatów na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych.

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

 1. CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),
 2. podanie o przyjęcie na staż ze wskazaniem wybranego stanowiska,
 3. informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż oraz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka Formularze i druki – Wydział Organizacyjny).

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: maj 2022 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.