Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Biały Potok

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych

Od 15 czerwca do 10 lipca uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać wnioski na rok szkolny 2020/2021 o przyjęcie do I klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.

Tak, jak w ubiegłym roku, nabór wniosków do szkół Powiatu odbędzie się w formie elektronicznej w systemie Nabór Vulcan. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół prowadzonych przez Powiat, przedstawioną w programie „Nabór” oraz na stronie internetowej każdej ze szkół. Każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

dokonuje wyboru maksymalnie trzech szkół Powiatu (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodziców składa w szkole pierwszego wyboru. Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji. Od 26 czerwca do 10 lipca do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, natomiast zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć  w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia. Komisje rekrutacyjne szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Następnie, od 13 do 18 sierpnia uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły            i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana przez komisje rekrutacyjne do 19 sierpnia do godz. 14:00. W tym roku nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać dzwoniąc do szkoły oraz na stronach internetowych szkół (patrz tabela)

Licea-ogólnokształcące-AAA.jpeg

 

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021  

Zasady rekrutacji obowiązują na podstawie przepisów:

1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 02-06-2020 09:10
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 02-06-2020 09:15
scroll

NA SKRÓTY

Prev