Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
Skalne Grzyby

Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych - XVI edycja

Rusza XVI edycja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

wies-2.jpeg

 

REGULAMIN

 

XVI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU

„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”.

 

§1

 

            XVI Edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych.

§2

 

            Dofinansowaniu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego. Wnioski o dofinansowanie są zgłaszane przez gminy.

§3

 

 1. Do udziału w konkursie są zaproszone wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. Samorząd gminny przesyła kompletne i zaopiniowane wnioski z uzasadnieniem ich wagi, które będą brały udział w konkursie.
 2. Każdy wniosek powinien zawierać szczegółowy opis planowanego lub będącego w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające i dokumentujące fazę realizacji lub przygotowania do realizacji konkretnego przedsięwzięcia (opisy, plany, projekty, koncepcje, itp.) oraz szczegółowy plan finansowy zgłoszonej do konkursu inicjatywy.

§4

 

Warunki finansowe

 

 1. Wnioskodawca dostarcza potwierdzone dane i specyfikacje dotyczące planu finansowego zgłoszonej do konkursu inicjatywy.
 2. Dotacja zostaje uruchomiona na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Powiatem a Gminą, po zrealizowaniu projektu i przedłożeniu rozliczenia (faktur i rachunków za zakupione materiały oraz usługi zaangażowane przy realizacji projektu).

§5

 

 1. Dofinansowaniu podlegają wszelkie inicjatywy społeczne realizowane na terenach wiejskich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego przez sołectwa.
 2. Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia w trakcie realizacji, z tym że ich początek określa się na dzień 01.01.2020 roku. Preferencyjnie traktowane będą przedsięwzięcia poważnie zaawansowane realizacyjnie, podlegające zakończeniu
  w 2020 roku.
 3. Ważnym kryterium oceny wniosku jest zakres planowanego przedsięwzięcia, zaangażowanie samorządu gminnego i lokalnego w realizację planowanego lub realizowanego zadania, dotychczasowe zaangażowanie lokalnej społeczności przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Tym samym ważnym elementem oceny jest akceptacja społeczna planowanego lub realizowanego przedsięwzięcia.
 4. Przykładowe typy realizowanych przedsięwzięć:
 • obiekty infrastruktury o charakterze kulturalno – oświatowym,
 • obiekty rekreacyjno – sportowe,
 • obiekty użyteczności publicznej służące szeroko rozumianej społeczności,
 • inne obiekty o otwartym charakterze,

§6

Kryteria oceny projektów:

 

 1. Pomysłowość, innowacyjność projektu - do 5 pkt.
 2. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu - do 5 pkt.
 3. Efektywność projektu (wymierne rezultaty, duży skutek, małe koszty) - do 10 pkt.
 4. Jakość przygotowania projektu:
 • zrozumiałość, przejrzystość, kompletność - do 4 pkt.
 • dokładny budżet - do 3 pkt.
 • dobrze przemyślany i przekonujący plan działania - do 3 pkt.
 1. Pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu - do 5 pkt.
 2. Współpraca z gminą, organizacjami i wolontariuszami - do 5 pkt.

§7

Sposób dofinansowania

 

 1. Dofinansowaniu podlegają najwyżej ocenione projekty.
 2. Dofinansowaniu podlega do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2.500,00 zł.
 3. Koszty osobowe nie są objęte dofinansowaniem oraz nie są wliczane do kosztów rzeczowych przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.

§8

Komisja ds. Wniosków

 

 1. Nadesłane wnioski oceni komisja konkursowa, której skład określi Starosta Kłodzki.
 2. Propozycje podziału przyznanych środków komisja konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję.

§9

 

Terminarz nadsyłania i rozpatrywania wniosków

 

 1. Termin składania wniosków przez gminy do 10.07.2020r. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nie zawierające opinii właściwej gminy lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 8 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Kwalifikowanie wniosków przez komisję konkursową oraz wybór projektów podlegających dofinansowaniu do 05.08.2020r.
 3. W terminie do 31.10.2020r. uczestnicy zakwalifikowanych projektów zgłaszają wykonanie przedmiotowych zadań i przedkładają rozliczenie.
 4. Ostateczne rozliczenie konkursu następuje do 30.11.2020r.
 5. W trakcie lub po zakończeniu realizacji zadań podlegających dofinansowaniu zostanie przeprowadzona kontrola przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

 

§10

 

Rozliczenie dotacji

 

 1. Wypłata przyznanych środków odbywa się na podstawie przedstawionych faktur
  i rachunków dokumentujących rzeczywiście poniesione nakłady, obejmujących całość zrealizowanych w ramach zgłoszonego projektu działań.
 2. Ostateczna kwota wypłaty zależy od udokumentowania projektu fakturami
  i rachunkami, odpowiadającymi zadaniom wskazanym w projekcie, na które zostało przyznane dofinansowanie. Kwota wypłaty nie może być większa od kwoty przyznanej dotacji.
 3. Ostateczna kwota wypłaty nie może przekroczyć 50% kosztów rzeczowych wynikających z przedstawionego rozliczenia.
 4. Wypłata odbywa się na konta wskazane przez gminy w umowach o udzielenie dotacji.

 

Wniosek o dofinansowanie do pobrania :

DOCwniosek XVI Inicjatywy.doc (38,00KB)

 

Wiatrak.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 05-06-2020 12:41
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 05-06-2020 13:46
scroll

NA SKRÓTY

Prev