Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku

Protokół nr IV/22

z IV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 14 kwietnia 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 14-04-2022 o godz. 08:29, a zakończono o godz. 08:41 tego samego dnia.

Sesja zwołana na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2022.528) w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2018 roku, poz.  4702), na wniosek Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095)

 

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Grzegorz Kuzak

6. Adam Łącki

7. Zbigniew Łopusiewicz

8. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

9. Piotr Marchewka

10. Jarosław Przybył

11. Ewelina Ptak

12. Paweł Szafran

13. Krystyna Śliwińska

14. Joanna Walaszczyk

15. Borysław Zatoka

16. Tadeusz Zieliński

17. Maciej Awiżeń

18. Tomasz Nowicki

 

1. Otwarcie sesji. (08:29:00)

Nastąpiła zmiana kworum (08:34)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 23

Do sesji dołączyli radni:

1. Jacek Hecht

2. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

3. Małgorzata Kanecka

4. Ryszard Niebieszczański

5. Anita Piszko

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 23 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK 1

        Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK 2

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (08:34:00)

 

Porządek obrad IV sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IV/1),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/2),

4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:. (08:34:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr IV/1), (08:34:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w przedmiocie podejmowanej uchwały zabrał Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Nastąpiła zmiana kworum (08:36)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

1. Józef Kołt

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr IV/1) (08:38)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr IV/28/2022 - załącznik nr 3

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/2), (08:38:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  IV/2) (08:40)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Robert Duma, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr IV/29/2022 - załącznik nr 5

4. Zamknięcie sesji. (08:40:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady IV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK 6

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK 7

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr IV/22 z IV - nadzwyczajnej sesji RPK w dniu 14 kwietnia 2022 roku.pdf (371,53KB)