Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Kudowie- Zdroju przy ul. Zdrojowej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kudowie - Zdroju przy  ul. Zdrojowej,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr  229/13, (AM-9), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0654 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane,  wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00076056/9.

Nieruchomość niezabudowana. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe przeciętne, teren w części płaski, w części stanowi skarpę. Teren ogrodzony na słupkach stalowych. Uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Przez teren działki przebiegają dwie linie energetyczne, wodociąg, sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 90, kanalizacja deszczowa.

Na granicy działki 229/13 i działki drogowej – ul. Jana Matejki (dz. nr 236, AM-9, obręb Stary Zdrój) zlokalizowana jest skrzynka gazowa. Przeniesienie skrzynki gazowej wiązać się będzie z koniecznością przebudowy przyłącza gazowego. Ewentualne przeniesienie i przebudowa przyłącza winne być wykonane przez nabywcę nieruchomości jego kosztem i staraniem w oparciu o wydane przez PSG techniczne warunki przebudowy sieci gazowej oraz podpisane porozumienie.

Przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 90, która również może wymagać przebudowy przez nabywcę.

Na terenie działki pojedyncze zadrzewienia.  Ewentualna wycinka będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

 

Wg „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa - Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej”, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/217/21 Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju z dnia 12 marca 2021r.  działka położona jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 20.UZ.

Dla terenów oznaczonych symbolem UZ ustala się:

 1. przeznaczenie terenów – tereny zabudowy uzdrowiskowej, na których:
 1. dopuszcza się:

-   urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

-   zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz dojazdy,

- lokalizację obiektów infrastruktury technicznej służących prawidłowemu funkcjonowaniu uzdrowiska,

b)         obowiązują zakazy zawarte w strefie „A” wynikające z przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

c)          zakazuje się lokalizacji głębinowych pomp ciepła.

 

W zakresie ochrony strefy A ochrony uzdrowiskowej ustala się:

 1. obowiązują zakazy w strefie „A” wynikające z przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
 2. zakazuje się stosowania inwazyjnych gatunków obcych roślin na powierzchni biologicznie czynnej;
 3. należy zachować udział powierzchni terenów zieleni w strefie „A” zgodny ze Statutem Uzdrowiska.

 

Ustala się dla terenu 20.UZ:

 1. maksymalny wskaźnik zabudowy: 45%
 2. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 25%
 3. pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi przepisami działu II.

 

W dziale I -SP  (spis praw związanych z własnością)  księgi wieczystej SW1K/00076056/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje zapis: „Nieodpłatna i bez ograniczeń służebność przechodu przez działkę nr 222/2  objętą księgą wieczystą SW1K/00059812/2 pasem gruntu o szerokości 1 m, wzdłuż zachodniej ściany budynku poł. przy ul. Zdrojowej nr 44, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki gruntu nr 229/12 a także każdoczesnego najemcy lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Zdrojowej nr 44 objętej niniejszą księgą wieczystą w celu dojścia do drogi publicznej”.

 

W dziale III  (prawa, roszczenia i ograniczenia: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością)  księgi wieczystej SW1K/00076056/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje zapis: „Służebność gruntowa na czas nieokreślony przechodu i przejazdu przez działkę nr 229/10 objętą niniejszą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki gruntu nr 229/8 objętą księgą wieczystą nr SW1K/00095703/9”.

 

W dziale III  (prawa, roszczenia i ograniczenia: inny wpis)  księgi wieczystej SW1K/00076056/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje zapis: „Notuje się prawo użytkowania na rzecz: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”.

Prawo użytkowania zostanie wygaszone najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

 

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 246 500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 2 470,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  24 650,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)  na konto Starostwa Powiatowego  w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  17.08.2022r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium,   I przetarg, Kudowa - Zdrój” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 4. Przetarg odbędzie się  23.08.2022r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K,  Sala Konferencyjna, pokój nr 1.1.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1.  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

b)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub   w przypadku udziału jednego z nich konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej  - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,

c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8. Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym.

9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

14. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój nr 1.6, tel. 74/865-75-76.

15. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego   w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

16. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119  z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

 

 

 

 

 

GN.6840.2.1.2022.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak