Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
1 °C
scroll
Pełnik Europejski

Działania Zarządu Powiatu Kłodzkiego czerwiec-lipiec 2020

Działania Zarządu Powiatu Kłodzkiego czerwiec-lipiec 2020

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w okresie  panującej pandemii i związanych z tym dodatkowych ważnych działań, skierowanych na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa, jednocześnie, w miarę możliwości finansowych, realizuje zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowane na rok budżetowy 2020.

Obły.jpeg

Zaplanowane i zrealizowane zadania w okresie czerwiec - lipiec br.

przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego:

1. W czerwcu br. został podpisany akt notarialny na zakup budynku, w którym Powiat Kłodzki prowadzi Dom Pomocy Społecznej - Oddział Ścinawka Dolna 17, dla 96 osób przewlekle psychicznie chorych.

Nabycie prawa własności nieruchomości poprzedzone były rokowaniami oraz podjęciem uchwały Rady Powiatu.

Podjęta decyzja miała na celu zapewnienie ciągłość realizacji zadań z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które wymagają zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych.

Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany ze środków własnych powiatu.

Podkreślić należy, iż uzyskanie prawa własności do wymienionej nieruchomości było zadaniem priorytetowym, bowiem dotychczas powiat korzystał z tej nieruchomości

w oparciu o umowę użyczenia.

Posiadanie aktu własności do nieruchomości, daje poczucie bezpieczeństwa zarówno 96 mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej, jak i Powiatowi Kłodzkiemu jako organowi prowadzącemu dom.

2. Również zgodnie z podjętą decyzją przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego została przygotowana Dokumentacja Techniczna na adaptację pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku na ul. Rajskiej.

Obecnie jest realizowany etap wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu

i przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w ośrodku.

Czas realizacji zadania przewidziany jest na koniec sierpnia, tak żeby we wrześniu, kiedy rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/21, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku, były przygotowane już miejsca w internacie dla 6 grup wychowanków.

Zrealizowanie tego zadania ułatwi funkcjonowanie MOS –u, ponieważ wszyscy podopieczni oraz pracownicy jednostki będą w jednym miejscu, w ośrodku na ul. Rajskiej w Kłodzku, z bezpośrednim dostępem do szkoły i internatu.

3. Kolejne realizowane zadanie to przystosowanie budynków instytucjonalnych domów dziecka w związku z koniecznością zmniejszenia limitu miejsc, które określa ustawa.

Aktualnie na terenie powiatu kłodzkiego działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze z limitem 30 miejsc:

- Dom Dziecka im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku przy ul. Korczaka 1, z limitem 30 miejsc.

- Dom Dziecka w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15, z limitem 30 miejsc.

W obu powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych podjęto działania mające na celu podział budynków, w wyniku którego zostaną utworzone dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego do 14 miejsc.W związku z tym, ze ustawa przewiduje funkcjonowanie „czternastek” już od stycznia 2021 roku, Zarząd wraz z dyrekcją jednostek realizuje wytyczne, zarówno w Domu Dziecka w Kłodzku oraz w Domu Dziecka w Domaszkowie.

Obecnie w Domu Dziecka w Kłodzku, prace związane z adaptacją budynku, są na etapie wyłonienia wykonawcy i przystąpienia do prac remontowych.

Natomiast w Domu Dziecka w Domaszkowie, prace są na etapie wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysu, następnie w drodze przetargu zostanie wyłoniony wykonawca prac.

Zakończenie prac w obu jednostkach przewiduje się do końca roku 2020.

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 07-07-2020 14:49
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 07-07-2020 14:57
scroll

NA SKRÓTY

Prev