Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY O STWIERDZENIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PO PODMIOCIE UZNANYM ZA WYKREŚLONY Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 R.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY O STWIERDZENIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PO PODMIOCIE UZNANYM ZA WYKREŚLONY Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 R.

 

Kłodzko, dnia 22.07.2022 r.

GN.6820.8.2016.GN7

ZAWIADOMIENIE

Starosta Kłodzki działając na podstawie art. 36 § 2  i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j) informuje, że ze względu na konieczność wnikliwego przeanalizowania zgromadzonego materiału dowodowego, rozpatrzenie sprawy prowadzonej w trybie art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997.121.770), dotyczącej stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa mienia obejmującego udział w wysokości 1760/10000 prawa własności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej SW1K/00028183/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostałego po przedsiębiorcy: firmie Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Alfa Food Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebieszowicach wpisanym pod numerem RHB 1479, nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Na termin załatwienia omawianej sprawy przez tutejszy organ wpłynęła konieczność rozpatrzenia jej w sposób prawidłowy, z poszanowaniem zasady praworządności oraz zasady prawdy obiektywnej, stanowiących naczelne zasady postępowania administracyjnego, jak również konieczność uzupełnienia materiału dowodowego oraz liczba spraw załatwianych przez tutejszy organ.

Ponadto informuję, że w przypadku  niezałatwienia sprawy w terminie lub prowadzenia postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 22 lipca  2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Jagoda Lisowiec

tel.: 74 865 75 36