Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 czerwca 2022 roku

  Protokół nr VII/22

z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 czerwca 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 27-06-2022 o godz. 10:01, a zakończono o godz. 12:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

6. Małgorzata Kanecka

7. Sławomir Karwowski

8. Grzegorz Kuzak

9. Adam Łącki

10. Zbigniew Łopusiewicz

11. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

12. Piotr Marchewka

13. Ryszard Niebieszczański

14. Anita Piszko

15. Jarosław Przybył

16. Ewelina Ptak

17. Paweł Szafran

18. Joanna Walaszczyk

19. Borysław Zatoka

20. Tadeusz Zieliński

21. Maciej Awiżeń

22. Tomasz Nowicki

23. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:01:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady VII sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 23 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:02:00)

Porządek obrad VII sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca trwających prac nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru mającego      znaczenie

dla Wspólnoty Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, realizowanego w ramach projektu: ,,Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku".

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku:

    a) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2021 (druk nr VII/1).

6. Monitoring Strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 - 2020 za rok 2020.

7. Rozpatrzenie projektów uchwal oraz podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VII/2),

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VII/3),

    c) ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr VII/4).

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

9. Interpelacje i pytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Informacja dotycząca trwających prac nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, realizowanego w ramach projektu: „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku”. (10:02:00)

      Przedstawiciele RDOŚ we Wrocławiu: Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Katarzyna Łapińska - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Konserwator Przyrody oraz Rafał Klodek – Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000 z  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu zaprezentowali informację dotyczącą rzeczonej tematyki.

      Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska, p. Adam Łącki, Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Katarzyna Łapińska - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Konserwator Przyrody oraz Rafał Klodek – Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000 z  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach do godziny 11.45.

Po przerwie.

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2022 roku. (11:45:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z VI sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku. (11:48)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Sławomir Karwowski, Adam Łącki.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z VI sesji został przyjęty.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: (11:48:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2021 rok (druk nr VII/1), (11:48:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2021 rok (druk nr VII/1), (11:50)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Adam Łącki, oraz p.  Sławomir Karwowski poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/46/2022 - załącznik nr 3

6. Monitoring Strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020. (11:50:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (11:51:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VII/2) (11:51:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Adam Łącki, oraz p.  Sławomir Karwowski poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VII/2) (11:52)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/47/2022 - załącznik nr 4

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VII/3) (11:53:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Adam Łącki, oraz p.  Sławomir Karwowski poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr VII/3), (11:54)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/48/2022 - załącznik nr 5

c) ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr VII/4) (11:54:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Adam Łącki, oraz p.  Sławomir Karwowski poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (11:55)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt,Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VII/49/2022 - załącznik nr 6

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (11:56:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Interpelacje i pytania radnych. (11:56:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Brak głosów w dyskusji.

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:57:00)

       Radny, p. Borysław Zatoka odczytał stanowisko Klubu Radnych „Inicjatywa dla Powiatu Kłodzkiego” dotyczące uwzględnienia potrzeby analizy wieloletniej perspektywy dla usług zdrowotnych na terenie Powiatu Kłodzkiego.

Stanowisko Klubu Radnych „Inicjatywa dla Powiatu Kłodzkiego” stanowi załącznik do protokołu

ZAŁĄCZNIK 7

11. Sprawy różne. (12:01:00)

Brak głosów w dyskusji.

12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:01:00)

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 8.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 9.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami :

PDFProtokoł nr VII/22 z VII sesji RPK w dniu 27 czerwca 2022 roku.pdf (553,03KB)