Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na staż do Wydziału Organizacyjnego - Terenowego Punktu Paszportowego w Kłodzku

Strona archiwalna

 

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydata na staż z Powiatowego Urzędu Pracy

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Miejsce realizacji: Wydział Organizacyjny – Terenowy Punkt Paszportowy w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2k

Liczba kandydatów do przyjęcia: 1

Stanowisko: pracownik kancelaryjny

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

Zakres zadań realizowanych na stażu:

 1. Zapoznanie się z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącym organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji paszportowej  celem przekazania do delegatury w Wałbrzychu.
 3. Pomoc w obsłudze sytemu kolejkowego.
 4. Pomoc w obsłudze administracyjno-biurowej TPP w szczególności poprzez wykonywanie czynności sekretarskich, porządkowych.
 5. Przekazywanie klientom Urzędu informacji na temat  załatwiania spraw paszportowych.

Wymagania względem kandydatów na staż:

 1. wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;
 2. umiejętność obsługi komputera;
 3. ogólna orientacja w administracji samorządowej;
 4. cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

Nabór kandydatów na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych.

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

 1. CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),
 2. podanie o przyjęcie na staż,
 3. informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż oraz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka Formularze i druki – Wydział Organizacyjny).

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Termin składania ofert upływa dnia 26 września 2022 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: październik 2022 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.