Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 września 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                              Kłodzko, 21 września 2022 roku

ORG.BR.0012.55.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 września 2022 roku, o godz. 8.15 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

1. Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:

    a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
    c) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok,
    d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Stronie Śląskie, Gminy Nowa Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy    Radków, Gminy Międzylesie, Gminy Kłodzko,
    e) ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia.
3. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy  o finansach publicznych.
4. Ocena sytuacji finansowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.
5. Sprawy różne:

   a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
   b)  przyjęcie protokołu nr 9/22 z posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2022 roku

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526.).

             Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                     Marek Mazurkiewicz