Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku

  Protokół nr IX/22

z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 sierpnia 2022 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 31-08-2022 o godz. 10:02, a zakończono o godz. 12:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Robert Duma

4. Jacek Hecht

5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

6. Małgorzata Kanecka

7. Sławomir Karwowski

8. Józef Kołt

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Krystyna Śliwińska

19. Joanna Walaszczyk

20. Borysław Zatoka

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:02:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady IX sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 24 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:03:00)

Porządek obrad IX sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr IX/1),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2),

c) zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu

zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których

ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkotach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr IX/3),

d) utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta" w Nowej Rudzie, nadania

Statutu (druk nr IX/4},

e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu

zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 (druk nr IX/5).

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2022 roku.

7. Interpelacje i pytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamkniecie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:03:00)

Nie było uwag do protokołów.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad protokołem z VII sesji.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 czerwca 2022 roku. (10:06)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Anita Piszko, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z VII sesji został przyjęty.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 8 sierpnia 2022 roku. (10:08)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z VIII (nadzwyczajnej) sesji został przyjęty.

4. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. (10:08:00)

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Józef Kołt, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radna, p. Anita Piszko, Dyrektor Wydziału Oświaty w/m, p. Anetta Kościuk, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:39:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr IX/1) (10:39:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (10:41)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Robert Duma, Anita Piszko, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran.

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/52/2022 - załącznik nr 3

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2) (10:42:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (10:43)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk – Kryniecka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/53/2022 - załącznik nr 4

c) zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr IX/3) (10:43:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Agnieszka Mandryk - Kryniecka poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Robert Duma, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za.Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/53/2022 - załącznik nr 5

d) utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie, nadania Statutu (druk nr IX/4), (10:45:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie, nadania Statutu (10:46)

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Agnieszka Mandryk - Kryniecka poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za.Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/54/2022 - załącznik nr 6

e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 (druk nr IX/5). (10:47:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

     Głos we dyskusji zabrali: Radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Tomasz Nowicki.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 (druk nr IX/5) (10:53)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Agnieszka Mandryk - Kryniecka oraz Borysław Zatoka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Borysław Zatoka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za.Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/55/2022 - załącznik nr 7

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę do godziny 11.05.

Po przerwie.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2022 roku. (10:54:00)

Brak głosów w dyskusji.

7. Interpelacje i pytania radnych. (10:54:00)

     Radna, p. Joanna Walaszczyk odczytała pisemną interpelację dotyczącą podjęcia skutecznych działań pozwalających wdrożyć dodatkowe mechanizmy wpływające na sytuację finansową kadry powiatowych DPS-ów.

      Ponadto głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Józef Kołt, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

    Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:54:00)

Brak głosów w dyskusji.

9. Sprawy różne. (11:55:00)

     W sprawach różnych głos zabrali: Radna, p. Anita Piszko, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Sławomir Karwowski, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radna, p. Joanna Walaszczyk.

10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:20:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 8.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 9.

    Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

           Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja PDF z podpisami:

PDFProtokół nr IX/22 z IX sesji RPK w dniu 31 sierpnia 2022 roku.pdf (654,36KB)