Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
6 °C
scroll
Królik na Szczelińcu

Szpital Powiatowy w Kłodzku Nagrodzony

Miło nam zakomunikować, że w konkursie ogłoszonym przez Bezpieczny Szpital Przyszłości Idea Trade i Dziennik Gazeta Prawna pod hasłem Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2021/2022 w kategorii „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zajął ex aequo VI miejsce w Polsce, a I miejsce w województwie dolnośląskim

poprzez realizację projektu:

 „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”.

 

Raport z przebiegu i wyniki konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” znajdują się w obszernym artykule zawartym w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 29.09.2022r.  nr 189. Zawiera on m.in. wszystkie kategorie, w jakich przyznawano nagrody, do których należą:

1.                  Innowacje w szpitalu - medycyna – nowatorskie metody leczenia

2.                  Innowacyjny szpital – zarządzanie

3.                  Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzglednieniem zakażeń szpitalnych”

4.                  Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia

5.                  Działania na rzecz bezpieczństwa i zdrowia pracowników

6.                  Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług

7.                  działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego

Przyznano również trzy nagrody specjalne:

- za nadzwyczajną wytrwałość w dążeniu do poprawy jakości i bezpieczeństwa w polskich szpitalach i konsekwentne działania na rzecz rozbudowy i unowocześniania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

- za nadzwyczajne zaangażowanie w edukację zdrowotną Polaków,

- w uznaniu 30 lat intensywnej i efektywnej pracy na rzecz rozwoju i budowy jakości w polskim położnictwie

 

Nasz projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” obejmuje profilaktykę wtórną ostrego zespołu wieńcowego (OZW) u pacjentów po już przebytym epizodzie OZW i stanowi główny cel opieki medycznej w tej grupie pacjentów. Wdrożenie systemu telemonitoringu  ma na celu optymalizację leczenia oraz redukcję ryzyka zgonu. Obecnie nie ma na szeroką skalę rozwiązań umożliwiających stały monitoring tej grupy pacjentów.

Zasięg programu:  mieszkańcy Dolnego Śląska

Populacja:  Pacjenci z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, powyżej 18 roku życia

Termin realizacji: 12-05-2021 do 11-05-2026

Grupa odbiorców: pacjenci hospitalizowani w  Oddziale  Kardiologicznym z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, dotychczas z programu skorzystało około 300 osób

Sposób informowania: Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Pacjenci są informowani o możliwości uczestnictwa w programie w trakcie hospitalizacji w oddziale z powodu ostrego zespołu wieńcowego

Kooperacja w ramach projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ASSECO Polska

 

Nagrodę osobiście odebrała dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kłodzku - Jadwiga Radziejewska

GRATULUJEMY !!!

 

075A4290.jpeg

075A4293.jpeg

075A4285.jpeg

075A4364.jpeg

20221005_101549.jpeg

 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz
społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten został
osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które
pozwoliły na wprowadzenie specjalistycznej e-usługi w tut. Jednostce. Cele szczegółowe to:

- zredukowanie śmiertelności odległej u pacjentów po przebytym OZW w tym głównie po zawale mięśnia sercowego typu STEMI poprzez osiągnięcie parametrów klinicznych wyznaczonych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
- poprawa jakości leczenia poprzez umożliwienie pacjentom zdalnych konsultacji kardiologicznych
zapewniających kontakt z lekarzem, transmisje danych z EKG, pomiar RR, określenie masy ciała
- redukcja ryzyka zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych poprzez optymalizację i modyfikację
leczenia,

- podniesienie satysfakcji z obsługi placówki, usprawnienie obsługi pacjenta, ułatwienie korzystania z usług w tych placówkach,

 

- podniesienie efektywności pracy i komunikacji między ośrodkiem a pacjentem bądź podmiotem współpracującym

Grupą docelową są mieszkańcy Dolnego Śląska ( O- 2 908 457 osób, K- 1 509 903, M- 1 398 554, źródło:GUS,2014), w szczególności mieszkańcy Kłodzka (O-28 003,K-14 962, M-13 041 GUS:2014), Nowej Rudy (O-23477,K-12 288, M-11 189, GUS:2014), Kudowy Zdrój (O-10 274,K-5447, M-4827, GUS:2014). Wśród pacjentów leczonych w O/Kardiologicznym, wg danych statystycznych 80 % stanowią mieszkańcy woj. dolnośląskiego, a pozostałe 20 % to pacjenci z pozostałych części kraju. Według danych NFZ lat 2012 -2015 na Dolnym Śląsku 6891 pacjentów hospitalizowanych było na Oddziałach Kardiologicznych z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego typu STEMI, z czego 471 leczonych było w Oddziale Kardiologicznym ZOZ Kłodzko. Od lat w związku z wprowadzonym leczeniem inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych zmniejszała się śmiertelność wewnątrzszpitalna jak i roczna. Aktualnie na Dolnym Śląsku śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosi ok 7%, 30 dniowa ok 8% natomiast roczna wynosi ok 13%. O ile wskaźniki śmiertelności wewnątrzszpitalnej osiągnęły poziom akceptowalny to wskaźniki śmiertelności odległej są na niezadowalającym poziomie. Jedną z przyczyn jest brak należytej opieki kardiologicznej w ciągu roku po przebytym zawale. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie technik telemetrycznych.

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wdraża jedyny w regionie na szeroką skalę system telemonitoringu pacjentów po przebytym OZW we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego oraz pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Celem podjętych działań jest zintensyfikowanie opieki nad pacjentem w postaci telemonitoringu poprzez ciągłą obserwację i modyfikację parametrów klinicznych mających bezpośredni wpływ na szacowanie ryzyka wystąpienia ponownego incydentu OZW, takich jak: wartości tętniczego ciśnienia krwi, częstości akcji serca, BMI, wartości cholesterolu oraz glikemii na czczo.  ZOZ Kłodzko dysponuje 60 zestawami do telemonitoringu. Okres objęcia telemonitoringiem  wynosi 6 miesięcy od dnia zakończenia hospitalizacji z powodu incydentu OZW. Pacjenci z grupy badawczej podczas wypisu ze szpitala otrzymują zestaw do telemonitoringu, w którego skład wchodzi: aparat do wykonywania 6 odprowadzeniowego EKG, pulsoksymetr, aparat do mierzenia ciśnienia, wagę oraz tablet z aplikacją do obsługi wdrażanego systemu. Każdy pacjent otrzymuje również indywidualną kartę z kodem QR, który służy mu do rejestracji oraz potwierdzania swoich danych w systemie. Podczas przekazywania zestawu pacjenci zostają przeszkoleni z zasad wykonywania poszczególnych pomiarów oraz z zakresu obsługi aplikacji. Pacjenci zobowiązani są do wykonywania wszystkich pomiarów codziennie w godzinach porannych (pomiędzy 08:00, a 10:00), a także każdorazowo, gdy ocenią swoje samopoczucie jako złe. Do oceny samopoczucia wykorzystują 100 punktową skalę zawartą w aplikacji.

Każde urządzenie wyposażone jest w moduł bluetooth, który pozwala na automatyczne przesyłanie danych do aplikacji w tablecie, skąd następnie aplikacja wysyłała dane do głównego systemu kontroli. Personel medyczny codziennie odczytuje przesłane dane -zapis EKG, wartości ciśnienia i tętna, wartość saturacji, wagę oraz skalę samopoczucia. Raz w tygodniu wyniki każdego z pacjentów są poddawane ocenie przez lekarza kardiologa.

W przypadku stwierdzenia odstępstw od normy (lub podejrzenia) personel medyczny każdorazowo konsultuje się z lekarzem kardiologiem celem podjęcia interwencji medycznej. Dodatkową opcją dostępną w aplikacji jest panel, w którym lekarz/personel medyczny może umieścić zalecenia dotyczące przyjmowania leków, trybu życia, aktywności fizycznej, czy diety. Wszystkie powyższe informacje pacjent otrzymuje także podczas wypisu ze szpitala.

Zaletą systemu jest fakt, iż wszystkie wykonane pomiary natychmiastowo pojawiają się w głównej bazie danych, co daje możliwość wprowadzania korekt w leczeniu pacjenta, ciągłość monitorowania postępów leczenia, a także jeśli jest taka konieczność natychmiastowy kontakt z lekarzem kardiologiem. W przypadku konieczności interwencji lekarskiej pacjent jest zapraszany na wizytę do Poradni Kardiologicznej. Ponadto z poziomu aplikacji pacjent ma możliwość połączenia z lekarzem w sytuacji gdy uzna to za konieczne. Jednakże w tej fazie wdrażania systemu nie ma on za zadanie spełniać roli całodobowego monitoringu nad chorym. Pacjenci są szczegółowo informowani, że w przypadku wystąpienia nagłych dolegliwości muszą kontaktować się z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Podczas procesu terapeutycznego pacjenci pozostają pod opieką ZOZ Kłodzko, Kardiologia – w przychodni przyszpitalnej odbywają się wizyty kontrolne. W trakcie 6 miesięcznego okresu objęcia telemonitoringiem planowane są dwie wizyty w poradni kardiologicznej – po 3 miesiącach oraz na zakończenia badania. W trakcie wizyty zostanie pobrana krew do badań. Dodatkowo, kwestionariuszem SF-36 oceniona zostanie jakość życia badanej grupy.

W projekcie wykorzystywane są:
- Zestaw sprzętu medycznego do zdalnej konsultacji kardiologicznej (ciśnieniomierz, pulsoksymetr, analizator składu ciała, przenośne urządzenie EKG) - 60 szt.
- Zestaw przenośnego sprzętu komputerowego do zdalnej konsultacji kardiologicznej

(tablet) - 60 szt.
- Zestawy komputerowe z monitorem
- Drukarki
- Serwery
- Serwer zarządzający
- UPS
- Klaster wirtualizacyjny
- Urządzenia aktywne - switch 

       

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 13-10-2022 13:01
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 13-10-2022 13:04
scroll

NA SKRÓTY

Prev