Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o odmowie stwierdzenia nabycia mienia pozostałego po podmiocie o firmie „Alfa-Food” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebieszowicach,- dot. nieruchomości w Lądku-Zdroju

Kłodzko, dnia  14 października 2022 r.

GN.6820.8.2016.GN7

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) - dalej „k.p.a.”, w związku z art. 9 ust. 2a, 2b i 2i Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 ze zm.),

Podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 14 października 2022 r. została wydana decyzja  o odmowie stwierdzenia nabycia z dniem  1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kłodzkiego nieodpłatnie z mocy prawa, mienia pozostałego po podmiocie o firmie „Alfa-Food” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebieszowicach wpisanym pod numerem RHB 1479, obejmującej udział własności nieruchomości 1760/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Lądku –Zdroju, przy ul. Zwycięstwa 10A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 98 (AM – 3) obręb Stary Zdrój o pow. 0,1231 ha.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art.  49a. - „Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy  w siedzibie w Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4, pok. Nr 1.8 (I piętro).

 

Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu,  za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 Kpa.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień - 14 października  2022 r. 


Obwieszczenie opublikowane zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Kłodzku oraz na stronach internetowych: www.bip.powiat.klodzko.pl oraz www.komunikaty.doba.pl

 

Do wiadomości:

  1. Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Kłodzkiej

          Stefanii Sempołowskiej 4

         57-500 Bystrzyca Kłodzka.

  1. Sąd Rejonowy w Kłodzku

          I Wydział Cywilny

          (dot. sygn.akt.  I C 1275/20)

          ul. Bohaterów Getta 15

          57-300 Kłodzko.

  1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

          Wydział Funduszu Gwarantowanych

          Świadczeń Pracowniczych

          al. Armii Krajowej 54

           50-541 Wrocław.