Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
11 °C
scroll
Widok z Kłodzkiej Góry

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej

UCHWAŁA NR 225/2022 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku ”

treść uchwały:

https://bip.powiat.klodzko.pl/download/attachment/10908/uchwala-nr-225-zarzadu-powiatu-klodzkiego-w-sprawie-ogloszenia-naboru-czlonkow-komisji-konkursowej-do-opiniowania-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-o.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 225/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 3 listopada 2022 r.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:„ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku”

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526.) oraz  art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j  Dz.U z 2022 r. poz.1327 z późn.zm) w związku z art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t.j Dz.U z 2021 r. poz.945)  Zarząd Powiatu Kłodzkiego  zaprasza osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania  kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani nieodpłatnym  udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

III. Zadania Komisji konkursowej:

Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku”.

 

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

Zarząd Powiatu  Kłodzkiego powołuje 6 członków komisji konkursowej w składzie:
3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Kłodzkiego lub osoby przez niego upoważnione, przedstawiciela Wojewody  oraz wybiera 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. Zarząd Powiatu Kłodzkiego powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na załączonym formularzu ( podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami należny składać w na adres Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku Biuro Obsługi Klienta- parter p. 14 w zamkniętej kopercie z napisem Nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pod nazwą„ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku”

 

Termin składania dokumentów – do dnia 14 listopada 2022 roku do godziny 10.00

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 225/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 3 listopada 2022 r.

Formularz zgłoszenia

Kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:„ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2023 roku”

 

DANE DOTYCZACE kandydata na członka komisji                         

1.

Imię i nazwisko kandydata

 

2.

Dane do kontaktu kandydata( adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail)

 

3.

Pełniona funkcja w organizacji pozarządowej/podmiocie

 

DANE DOTYCZĄCE organizacji pozarządowej/podmiotu zgłaszającej kandydata do komisji konkursowej                         

1.

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu

 

2.

Zakres działalności statutowej organizacji pozarządowej/podmiotu

 

Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezębnych do realizacji procesu wyboru na członka komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………..

Czytelny podpis kandydata na członka komisji

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, wskazującego kandydata na członka Komisji.

Podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej/ podmiotu z ramienia którego występuje kandydat

 

 

 

 

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 07-11-2022 11:44
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 07-11-2022 12:12
scroll

NA SKRÓTY

Prev