Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2022 roku, o godz. 11.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

                        odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

 

Porządek obrad XIV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023:
  1. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023,
  4. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok,
  5. utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie i nadania jej statutu,
  6. zmiany uchwały nr IV/22/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładach rehabilitacji leczniczej,
  7. przekazania Gminie Kłodzko zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3291D w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny",
  8. rozpatrzenia skargi z dnia 21 września 2022 roku na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023, przeprowadzonej w dniach 28 września 2022 roku i 11 października 2022 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

                                                                                       Zbigniew Łopusiewicz