Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - XIII uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10 listopada 2022 roku

Protokół nr XIII/22

z XIII sesji (uroczystej) Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 10 listopada 2022 roku

 

Uroczystą sesję uświetnił występ pary tanecznej z Klubu Tanecznego „Rudan” z Nowej Rudy.

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 10-11-2022 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Ryszard Niebieszczański

16. Anita Piszko

17. Ewelina Ptak

18. Paweł Szafran

19. Krystyna Śliwińska

20. Joanna Walaszczyk

21. Tadeusz Zieliński

22. Tomasz Nowicki

23. Jolanta Walkiewicz

 

Listy obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 1 – 2

1. Otwarcie sesji. (13:00:00)

Porządek obrad XIII- uroczystej sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przywitanie osób przybyłych na sesję.

4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu

Kłodzkiego.

5. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. (13:13:00)

3. Przywitanie osób przybyłych na sesję. (13:16:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Pan Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady XIII (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. Poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie i wprowadzenie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego. Następnie powitał przybyłych gości, w tym Radnych Powiatu Kłodzkiego oraz laureatów Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego – osób zasłużonych dla powiatu. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 23 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Wprowadzono Sztandar Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich zgromadzonych o zajęcie miejsc.
 

4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego. (13:16:00)

      Przewodniczący Rady – poinformował, że Rada Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 września 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu jej noszenia. Przytoczył treść § 4 rzeczonej uchwały: „Odznaka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia, przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji tego powiatu w kraju i za granicą.”

      Odbyła się ceremonia wręczenia Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego. Radny, p. Marek Mazurkiewicz prezentował kolejno zasługi osób odznaczonych. Przewodniczący Rady, p.  Zbigniew Łopusiewicz przytaczał kolejno uchwały odnoszące się do odznaczanych osób. Następnie następowało wręczenie odznaczeń oraz aktu nadania przez Wicestarostę Kłodzkiego, p. Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk oraz członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

 

Rada Powiatu Kłodzkiego podczas XIII sesji w dniu 28 września 2022 roku podjęła uchwały w sprawie:

a)   nadania Ryszardowi Bilanowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

b)   nadania Wojciechowi Ciężkowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

c)   nadania Krzysztofowi Filipowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

d)   nadania Tomaszowi Gmerkowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

e)   nadania Elżbiecie Junak Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

f)  nadania Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie- Zdroju Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

g)  nadania Klubowi Tanecznemu „Rudan" Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

h)  nadania Leszkowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego

i) nadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Duszniki- Zdrój Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego

j)   nadania Ewie Mis- Krzemińskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

k)  nadania Krzysztofowi Stefaniakowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

l)   nadania Darii Szulc Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

m) nadania Elżbiecie Ulatowskiej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

n) nadania Zespołowi „Waliszowianie” Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady – po uroczystości wręczenia odznak, poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego.

5. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (14:39:00)

Przewodniczący Rady – zamknął obrady XIII (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Cyfrowe nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 3

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowały:                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Sporządziła:

Diana Zając                                                                                                  Zbigniew Łopusiewicz

Przewodniczący Rady – zamknął obrady XIII (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Cyfrowe nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik do protokołu.

 

ZAŁĄCZNIK 3

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowały:                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Sporządziła:

Diana Zając                                                                                                  Zbigniew Łopusiewicz

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr XIII.22 z XIII uroczystej sesji RPK w dniu 10 listopada 2022 roku.pdf (295,04KB)