Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania pokontrolne- 2023 rok

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/43/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego, w tym realizacja przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) za rok 2022, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2023 roku (510,74KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na IV sesji w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli, przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2023 roku (427,53KB)
PDFOpinia Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z 20.03.2023 roku (1,19MB)
PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2023 roku - stanowisko dotyczące wniosków pokontrolnych z dnia 23 stycznia 2023 roku (130,38KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na V sesji w dniu 30 maja 2023 roku.

PDFOpinia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2022 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu (275,97KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się z opinią i udzieliła Zarządowi Powiatu Kłodzkiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok na V sesji w dniu 30 maja 2023 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022 oraz ocena obowiązujących zasad zawartych w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego, przeprowadzonej w dniu 13 czerwca 2023 roku (405,35KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na IX sesji w dniu 27 września 2023 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2022 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 5 września 2023 roku (274,49KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na XI sesji w dniu 27 października 2023 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2021- 2022, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2024, przeprowadzonej w dniu 5 września 2023 roku (498,88KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na XI sesji w dniu 27 października 2023 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały nr VI/44/2022 i działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego zmierzających do kompleksowego przejścia jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego na model ogrzewania niskoemisyjnego,przeprowadzonej w dniu 18 października 2023 roku (258,83KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na XII sesji w dniu 29 listopada 2023 roku.