Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2I

GN. 6840.1.8 .2019.GN 3

OGŁOSZENIE

STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do zbycia  następującą nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej   do zbycia:

Lp.

1.

2.

1.

Ozn. geodez. działki

Działka nr 108/1 (AM – 3) obręb Ptasia Góra

2.

Położenie nieruchomości

Powiat Kłodzki

Miasta Kłodzko

Ul. Stanisława Wyspiańskiego 2I

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, o jednej kondygnacji naziemnej, podpiwniczony o pow. użytkowej 381,77 m². Budynek o układzie funkcjonalnym dostosowanym do pierwotnej funkcji (była pralnia). Budynek wymaga gruntownego remontu. W sąsiedztwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej.

4.

Pow. działki w ha

0,1756 ha

5.

Nr KW

 SW1K/00099020/5

6.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego C 9U – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej związanej z usługami oświaty oraz C5TZ/KS – teren zamknięty, przeznaczenie terenu ustala się bez zmian, strefa ochrony konserwatorskiej.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

7.

Przeznaczona do:

Sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

8.

Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości  wynosi: 320 300,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta zł 00/100).

II

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

III

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od 02 stycznia 2023 r. do 13 lutego 2023 r.