Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zaproszenie do składania ofert

GN.683.1.2020.GN4                                                                           Kłodzko, dnia 8 lutego 2023 r.

 

 

według rozdzielnika

 

Starosta Kłodzki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zaprasza do złożenie oferty na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) na rzecz:

 1. Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania
  z zakresu administracji rządowej,
  za utratę prawa własności części nieruchomości oznaczonej
  w dniu wydania decyzji jako działka nr 18 (AM-13), obręb Oporów, w granicach wydzielonej
  z niej działki nr 18/1 (AM-13), obręb Oporów, gmina Wrocław,
 2. Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, za utratę prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości oznaczonej w dniu wydania decyzji jako działka nr 18 (AM-13), obręb Oporów, w granicach wydzielonej z niej działki nr 18/1 (AM-13), obręb Oporów, gmina Wrocław,
 3. ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie, za wygaśniecie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności drogi koniecznej, ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej
  dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Cesarzowickiej 84 – 142, oznaczonej
  w ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia, jako działka nr ¾ (AM-13), obręb Oporów (nieruchomość władnąca), ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w dniu wydania decyzji jako działka nr 18 (AM-13), obręb Oporów, w granicach wydzielonej z niej działki nr 18/1 (AM-13), obręb Oporów, gmina Wrocław,

w związku z wydaną przez Prezydenta Wrocławia decyzją nr 2359/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podział nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa drogi koniecznej na działce nr 18 (AM-13) obręb Oporów
we Wrocławiu” polegającego na budowie odcinka drogi publicznej kategorii gminnej w rejonie
ul. Cesarzowickiej, na mocy której przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Gminy Wrocław.

Termin sporządzenia operatu szacunkowego do 21 dni.

Prosimy o  złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 22.02.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko lub na adres: .

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: K.Pawlus, tel. 74/865-75-32