Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 25/2023 z dnia 20.02.2023r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia poł. w Szalejowie Dolnym

Uchwała Nr 25/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do nieodpłatnego zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2022, poz.1526) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz.1899 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położoną w Gminie Kłodzko w obrębie Szalejów Dolny oznaczoną geodezyjnie jako działki gruntu nr 57/4, AM-1 o pow. 0,36 ha oraz nr 57/6, AM-1 o pow. 0,09 ha objętych księgą wieczystą nr SW1K/00099093/7, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 27.02.2023r. do 20.03.2023r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Nr 25/2023 z dnia 20.02.2023r.

Termin wywieszenia: 27.02.2023r.- 20.03.2023r.                                                                                                                                            

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów) oraz powierzchnia

działka nr 57/4, AM-1 obręb Szalejów Dolny o pow.  0,36 ha (użytek-dr), działka nr 57/6, AM-1, obręb Szalejów Dolny o pow. 0,09 ha (użytek-dr)

położone w jednostce ewidencyjnej Kłodzko – obszar wiejski  

Położenie

Szalejów Dolny, Gmina Kłodzko

Opis nieruchomości

działki stanowią część drogi asfaltowej położonej we wsi  Szalejów Dolny

Księga wieczysta

SW1K/00099093/7

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 97/IV/2003  Rady Gminy w Kłodzku  z dnia 30 grudnia  2003r. (uchwały zmieniające nr 144/IV/2004 i 439/VII/2018) działki gruntu nr 57/4 i 57/6 położone są w jednostce KD -drogi lokalne.

sposób zagospodarowania: droga publiczna

Przeznaczona do:

darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Gminy Kłodzko - pod drogę publiczną

Wartość nieruchomości:

719 000 zł (siedemset dziewiętnaście tysięcy 00/100) – grunt wraz  z nawierzchnią asfaltową

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy na podst. art. 34 ust. 8 powołanej wyżej ustawy. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1,    a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

GN.6822.2.2022.GN5