Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
14 °C
scroll
Nowa Ruda

Konkurs Wzorowa Pasieka Powiatu Kłodzkiego 2023

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

REGULAMIN

KONKURSU „WZOROWA PASIEKA POWIATU KŁODZKIEGO roku 2023”

§1

            I edycja konkursu „WZOROWA PASIEKA POWIATU KŁODZKIEGO roku 2023 ” organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w ramach wsparcia pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego

§2

Cele konkursu

            Celem konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie dobrej praktyki pszczelarskiej wśród pszczelarzy zrzeszonych w strukturach Polskiego Związku Pszczelarzy prowadzących macierzyste pasieki na terenie powiatu kłodzkiego.

§3

Zasady konkursu

 1. Do udziału w konkursie zaproszeni są pszczelarze działający w organizacjach pszczelarskich działających na terenie powiatu kłodzkiego, należący do Polskiego Związku Pszczelarzy.
 2. Pszczelarze zgłaszają pasieki do swojej organizacji pszczelarskiej w terminie do 30 maja 2023 r.
 3. Poszczególne organizacje pszczelarskie  zgłaszają do Starostwa Powiatowego w Kłodzku do konkursu dwie pasieki –
  • jedną pasiekę do 20 szt. uli,
  • drugą pasiekę powyżej 20 szt. uli.
 4. Zgłoszenia pasiek następują wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Do wniosku musi być dołączona pozytywna opinia organizacji pszczelarskiej
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną pasieki – maksymalnie 10 zdjęć (istnieje możliwość przesłania zdjęć drogą elektroniczną na adres t.wos@powiat.klodzko.pl)

§4

Komisja konkursowa

 1. Nadesłane wnioski oceni komisja konkursowa, której skład określi Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
 2. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący.
 3. Komisja konkursowa wyłoni:
 • Wzorową małą pasiekę Powiatu Kłodzkiego roku 2023” – w kategorii do 20 szt. uli,
 • Wzorową dużą pasiekę Powiatu Kłodzkiego roku 2023” – w kategorii powyżej 20 szt. uli,
 1. „Wzorowa mała pasieka Powiatu Kłodzkiego roku 2023” oraz „Wzorowa duża pasieka Powiatu Kłodzkiego roku 2023” zostaną zaprezentowane w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w tym na stronach internetowych.
 2. „Wzorowa mała pasieka Powiatu Kłodzkiego roku 2023” oraz „Wzorowa duża pasieka Powiatu Kłodzkiego roku 2023” otrzymają nagrody w postaci sprzętu pszczelarskiego bądź literatury specjalistycznej w kwocie do 700 zł.
 3. Dopuszcza się przyznanie przez komisję konkursową wyróżnień.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie.

§5

Kryteria oceny pasiek

 1. Usytuowanie pasieki w środowisku sprzyjającym dobrostanowi pszczół – w tym dostęp do pożytków, wodopoju, odległość od ludzkich osiedli – od 0 do 5 pkt.
 2. Wygląd i estetyka uli oraz całego pasieczyska– od 0 do 10 pkt.
 3. Wzbogacenie pasieki o nowe nasadzenia drzew i krzewów miododajnych – od 0 do 5 pkt.
 4. Wyposażenie pasieki w pracownię pszczelarską, urządzenia pszczelarskie, miejsce do przechowywania miodu i produktów pszczelarskich od 0 do 5 pkt.
 5. Innowacje wprowadzone w urządzenie pasieki i prac pszczelarskich – od 0 do 5 pkt.
 6. Posiadane kwalifikacje zawodowe, prowadzenie dokumentacji pasiecznej, posiadanie księgozbioru – od 0 do 5 pkt.
 7. Zaangażowanie pszczelarza w działalność związkową i społeczną na rzecz środowiska: od 0 do 5 pkt.
 8. Produkty pszczele oferowane przez pasiekę: od 0 do 10 pkt.

§6

Terminarz nadsyłania i rozpatrywania wniosków

 1. Termin składania wniosków przez organizacje pszczelarskie do 15.06.2023r. Wnioski złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Kłodzko) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Komisja konkursowa przeprowadzi wizję lokalną pasiek zgłoszonych w konkursie w terminie uzgodnionym z właścicielem pasieki, jednak nie później niż do 31.07.2023r.
 3. Ogłoszenie wyników prac komisji konkursowej nastąpi do dnia 1 września 2023 roku.
 4. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, jednakże nie później niż do 15 października 2023r.

§7

Integralną część niniejszego regulaminu stanowi „Formularz zgłoszenia pasieki do konkursu Wzorowa Pasieka Powiatu Kłodzkiego roku 2023”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

DOCXWniosek pszczoły.docx (9,71KB)

Zgoda na przetwarzanie danych:

DOCXZgoda na przetwarzanie danych.docx (12,13KB)

 

KONKURSU „WZOROWA PASIEKA POWIATU KŁODZKIEGO roku 2023”.png

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 25-04-2023 14:07
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 26-04-2023 14:59
scroll

NA SKRÓTY

Prev