Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Pętla Singletrack Łaszczowa

Konkurs Ofert na realizacje powiatowego programu leczenia niepłodności

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Kłodzki

zaprasza do składania ofert na realizację

 programu polityki zdrowotnej pn.

 

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”

 

I.   Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” (dalej: Program), przyjętego uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego Nr V/28/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.

 1. Głównym celem Programu jest zapewnienie w latach 2023-2025 mieszkańcom powiatu kłodzkiego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe.
 2. Program określa:
 1. planowane interwencje medyczne,
 2. kryteria i sposób kwalifikacji par,
 3. zasady udzielania świadczeń medycznych,
 4. zasady finansowania,
 5. oczekiwane efekty i mierniki efektywności,
 6. monitorowanie i ewaluację.
 1. Realizacja Programu powinna nastąpić w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy podmiotem wybranym w drodze niniejszego konkursu a Powiatem Kłodzkim (dalej: umowa).

 

II. Wymagania stawiane podmiotom składającym oferty, niezbędne do realizacji Programu

 1. Do składania ofert zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą  w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) świadczące usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442), które spełniają wszystkie wymagania określone w Programie oraz
  w niniejszym ogłoszeniu (dalej: Realizator), a także:
 1. zatrudniające wykwalifikowaną kadrę medyczną konieczną do realizacji Programu,
 2. posiadające pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania u ludzi         w procedurze wspomaganej prokreacji,
 3. posiadające potwierdzenie spełnienia wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
   o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442) w zakresie warunków prowadzenia działalności (infrastruktury, aparatury i sprzętu medycznego, itp.)   w postaci aktualnych pozwoleń na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz na wykonywanie czynności banku komórek rozrodczych i zarodków,
 4. posiadające aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakres realizacji Programu, które będą realizować Program na terenie Dolnego Śląska.

 

 1. Realizator Programu będzie zobowiązany do:
 1. wykonywania wszystkich zadań i czynności określonych w Programie wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu kłodzkiego - par pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442), u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny, a inne możliwości leczenia wyczerpały się bądź stosowanie ich jest bezcelowe,
 2. zagwarantowania dostępności do świadczeń finansowanych w ramach Programu przez 6 dni w tygodniu, nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu oraz możliwości realizowania świadczeń w trybie dyżurnym  w weekendy i święta ustawowo wolne od pracy, o ile będzie tego wymagała sytuacja kliniczna beneficjentów Programu,
 3. umożliwienia beneficjentom Programu kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę na wypadek powikłań pozabiegowych,
 4. prowadzenia bazy danych beneficjentów biorących udział w Programie wraz
  z wyszczególnieniem wykonanych badań oraz procedur,
 5. przeprowadzania kwalifikacji do Programu zgodnie z wytycznymi określonymi
  w szczegółowych warunkach konkursu,
 6. zapewnienia dostępności do interwencji, o których mowa w Programie,
 7. realizacji procedur związanych z interwencjami zawartymi w Programie,
 8. zapewnienia systemu przechowywania zarodków niewykorzystanych w trakcie stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
 9. przestrzegania algorytmów diagnostyczno-leczniczych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów           i Położników,
 10. raportowania wyników leczenia Europejskiemu Towarzystwu Rozrodu Człowieka  i Embriologii (ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology) w ramach programu European IVF Monitoring,
 11. zapewnienia na czas realizacji Programu stałej współpracy z psychologiem  w ramach potrzeb beneficjentów Programu,
 12. zapewnienia promocji Programu poprzez systematyczne udostępnianie informacji na jego temat:
 1. w widocznych i ogólnodostępnych miejscach na terenie swojej placówki, a także na swojej stronie internetowej,
 2. w materiałach prasowych oraz reklamach w lokalnych mediach,
 3. za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych (np. ulotek, materiałów promocyjnych),
 1. prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych dla beneficjentów Programu,
 2. prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej związanej            z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie realizowanego Programu,
 3. prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację Programu, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 4. wykonywania Programu z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej,
 5. monitorowania i prowadzenia ewaluacji Programu, a także przekazywania danych w formie raportów, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie ,
 6. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), a także ochrony praw osób, których dane dotyczą.

 

III.   Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu

 1. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu  w latach 2023-2025 to kwota 246.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), w tym środki w wysokości:
 1. 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa  tysiące złotych 00/100) przeznaczone na realizację Programu w 2023 roku,
 2. 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa  tysiące złotych 00/100) przeznaczone na realizację Programu w 2024 roku,
 3. 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa  tysiące złotych 00/100) przeznaczone na realizację Programu w 2025 roku.
 1. Środki finansowe, o których mowa w pkt 1, mogą być wydatkowane tylko na cele związane
   z realizowanym Programem i wyłącznie na potrzeby osób, do których są adresowane.
 2. Wydatki, które będą ponoszone, muszą być:
 1. niezbędne dla realizacji Programu,
 2. racjonalne oraz spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja: nakład/rezultat),
 3. faktycznie poniesione w okresie realizacji Programu,
 4. odpowiednio udokumentowane,
 5. zgodne z zatwierdzonym przez powiat kłodzki kosztorysem.
 1. Koszty kwalifikowalne:

A. dofinansowanie w wysokości do 80 % kosztów leczenia (nie więcej niż 15 000 zł dla trzech procedur) do części klinicznej i biotechnologicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;

B. dofinansowanie w wysokości do 80 % kosztów leczenia (nie więcej niż 15 000 zł dla trzech procedur) do części klinicznej i biotechnologicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich lub męskich komórek rozrodczych);

C. dofinansowanie w wysokości do 80 % kosztów leczenia (nie więcej niż 15 000 zł dla trzech procedur) do części klinicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji  i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

 1. Koszty niekwalifikowalne dotyczą:
 1. ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka u tej samej pary,
 2. rozpoczętej już procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka      w przypadku jej zakończenia na wcześniejszym etapie (nie dotyczy wcześniejszego zakończenia procedury z powodów medycznych lub powstałych   z niezamierzonej winy Realizatora),
 3. zastosowania dodatkowych interwencji, ustalanych przez lekarza prowadzącego w kontekście indywidualnych potrzeb beneficjentów Programu, a wykraczających poza zakres Programu,
 4. wydatków niezwiązanych z Programem lub pokrytych przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 5. pokrycia deficytu procedur zrealizowanych przed podpisaniem umowy na realizację Programu oraz refundacji kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć (np. zakupu sprzętu medycznego),
 6. produkcji materiałów i publikacji dla celów komercyjnych,
 7. wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych przed i po określonym w umowie terminem realizacji Programu,
 8. tworzenia funduszy kapitałowych,
 9. zakupu budowli, budynków lub lokali, zakupu gruntów.

 

IV.   Warunki, termin i miejsce składania ofert

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy                ul. Okrzei 1 w Kłodzku.
 2. Realizator jest zobowiązany do złożenia oferty w formie pisemnej, zgodnej ze wzorem, w jednym egzemplarzu.
 3. Ofertę wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w godz. 7.30-15.30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
 4. Ofertę wraz z kompletem załączników należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Konkurs - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”” oraz należy podać nazwę i adres Realizatora.
 5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Realizatora.
 6. Wymagane załączniki do oferty (kserokopie dokumentów):
  1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru (sądowego, wojewody, właściwych izb) lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym Realizatora oraz umocowaniu osób go reprezentujących,
  2. aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca zakres realizacji Programu,
  3. pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji,
  4. pozytywna opinia właściwego inspektora sanitarnego,
  5. potwierdzenie spełnienia wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442) w zakresie warunków prowadzenia działalności (infrastruktury, sprzętu, itp.) w postaci aktualnych pozwoleń na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz na wykonywanie czynności banku komórek rozrodczych i zarodków.
 7. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Realizatora.
 8. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert pozostaje bez rozpatrzenia. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
 9. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków finansowych.
 11. Realizator związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 12. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku (tel. 74 8657519).

 

V.  Tryb, termin i kryteria dokonania wyboru ofert

1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni po upływie terminu składania ofert.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1) prawidłowo wypełnione,

2) zawierające komplet załączników,

3) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 1. Oferta, która nie będzie spełniała jednego z wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 2. Oferty kompletne i spełniające wymogi formalne oceniane będą według następujących kryteriów merytorycznych:
  1. zasoby rzeczowe i osobowe oferowane przez Realizatora do realizacji Programu,
  2. jakość merytoryczna zaproponowanych działań,
  3. racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
  4. doświadczenie Realizatora w realizacji zadań będących przedmiotem Programu,
  5. zaproponowane działania promocyjne oraz informacyjno-edukacyjne.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 2. Decyzję w sprawie wyboru oferty podejmuje Zarząd Powiatu Kłodzkiego  w oparciu o stanowisko Komisji Konkursowej powołanej odrębną uchwałą.
 3. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie (po wyborze oferty) opublikowane       w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia Programu regulować będzie umowa.
 6. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo do:
 1. nierozstrzygania konkursu ofert bez podania przyczyny,
 2. przedłużenia terminu składania ofert,
 3. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu,
 4. zmiany terminu realizacji zadania,
 5. odstąpienia od realizacji Programu z przyczyn obiektywnych (np. zmian wysokości środków finansowych w budżecie powiatu przeznaczonych na to zadanie).

Powiat Kłodzki1.png

Ogłoszenie na BIP POWIAT KŁODZKI:

https://bip.powiat.klodzko.pl/6185/96/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-pnleczenie-nieplodnosci-metoda-zaplodnienia-pozaustrojowego-in-vitro-dla-mieszkancow-powiatu-klodzkiego-w-latach-2023-2025.html

 

 

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 15-06-2023 13:14
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 15-06-2023 13:28
scroll

NA SKRÓTY

Prev