Logo facebook
17 kwietnia 2024
Anicety, Klary, Rudolfina
6 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - internetowa rezerwacja kolejki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych -  internetowa rezerwacja kolejki do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku


Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki z siedzibą w Kłodzku przy ul. Okrzei 1. Można się z nim kontaktować listownie na adres: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
2.    W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko oraz email: iod@powiat.klodzko.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku lub w oddziale zamiejscowym Starostwa w Nowej Rudzie lub Bystrzycy Kłodzkiej.
4.    Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO i udostępniane organizacjom międzynarodowym.
7.    Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest rezerwacja  wizyty. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: trzy dni od wizyty. Po upływie tego okresu dane będą usuwane.
8.    Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, graniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
9.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa na adres: Prezes Urzędu Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty. Niepodanie tych danych uniemożliwi dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Opublikował(a): Marcin Jastrząb Data publikacji: 19-02-2024 14:08
Modyfikował(a): Marcin Jastrząb Data modyfikacji: 19-02-2024 14:24
scroll

NA SKRÓTY

Prev