Logo facebook
21 maja 2024
Jana, Moniki, Wiktora
9 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki

Od 16 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 uczniowie wraz z rodzicami/opiekunami będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do jednej ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Wzorem lat ubiegłych nabór będzie się odbywał w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.

Uczniowie, którzy wybiorą oddział przygotowania wojskowego, składają wniosek od 16 do 29 maja 2024 r.

Od 16 maja każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

dokonuje wyboru maksymalnie trzech szkół Powiatu (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego składa w szkole pierwszego wyboru lub wysyła wniosek przy użyciu podpisu elektronicznego rodziców. Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Od 21 czerwca do 5 lipca do godz. 15:00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Od 16 maja do 16 lipca szkoły zawodowe będą wydawać skierowania na badanie lekarskie niezbędne do przyjęcia do takiej szkoły. Od 21 czerwca będzie również możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

W dniu 15 lipca 2024 r. komisje rekrutacyjne szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Następnie, od 16 do 22 lipca uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły            i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana przez komisje rekrutacyjne 23 lipca do godz. 12:00.

 

Pomimo znacznie mniejszej liczby ósmoklasistów niż w latach poprzednich, w roku szkolnym 2024/2025 Powiat chciałby uruchomić następujące oddziały w klasach pierwszych:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

- oddziały ogólnodostępne oraz oddział integracyjny, o profilach:

 

 

politechniczne (matematyka ,fizyka, język angielski, robotyka)

ekonomiczne (geografia, matematyka, język angielski, ekonomia)

medyczne  (biologia, chemia, laboratorium)

językowe (język angielski, język niemiecki / język rosyjski/ język francuski, tłumaczenia)

humanistyczne (język polski, historia sztuki, historia, warsztaty)

psychologiczne (język polski, język angielski, biologia, podstawy psychologii)

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej  Rudzie

- oddziały ogólnodostępne

możliwe rozszerzenia: biologia, geografia, matematyka, język polski, angielski, historia

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

 

Technikum nr 2

technik informatyk administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz

projektowanie baz danych i stron internetowych

technik programista projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowanie i testowanie aplikacji

technik reklamy - wykonywanie przekazu reklamowego oraz zarządzanie kampanią reklamową

technik żywienia i usług gastronomicznych sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik usług fryzjerskich wykonywanie usług fryzjerskich oraz projektowanie i wykonywanie fryzur

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

kucharz przygotowanie i wydawanie dań

wielozawodowa np. blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz

pracownik obsługi hotelowej obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

 

Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego

technik budownictwa wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

technik logistyk obsługa magazynu oraz organizacja transportu

technik logistyk - Oddział przygotowania wojskowego obsługa magazynu, organizacja transportu oraz dodatkowo szkolenie teoretyczne i praktyczne w oddziale przygotowania wojskowego

technik analityk przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz wykonywanie badań analitycznych

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik spedytor organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

magazynier logistyk obsługa magazynów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Bystrzycy Kłodzkiej

Technikum im. prof. Sylwestra Kaliskiego

technik informatyk administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik handlowiec prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działań handlowych

technik leśnik gospodarowanie zasobami leśnymi

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Sylwestra Kaliskiego

wielozawodowa np. mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca kucharz, ślusarz, drukarz, blacharz, lakiernik, tapicer, fryzjer, elektryk

Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie

Technikum im. Stanisława Staszica

technik informatyk administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik hotelarstwa obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe oraz realizacja usług w recepcji

technik elektryk montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica

wielozawodowa np. monter stolarki budowlanej, krawiec, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, elektromechanik, cukiernik, elektryk

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

Technikum im. Jana Pawła II

technik hotelarstwa obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz realizacja usług w recepcji

technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowanie i wydawanie dań oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik organizacji turystyki przygotowanie imprez i usług turystycznych, obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Branżowa Szkoła I Stopnia

kelner

Oddziały zawodowe w naszych szkołach kształcą w ramach podpisanych umów o współpracy lub patronackich z różnymi firmami działającymi na rynku lokalnym. W szkołach funkcjonują pracownie i laboratoria, które pozwalają przygotować młodzież do zdania egzaminów zawodowych oraz pozwalają zapoznać się z praktyczną stroną wybranego zawodu. W szkołach realizowane są również projekty finansowane ze środków UE, umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności czy odbycia praktyki zawodowej za granicą. Wszelkie informacje na temat rekrutacji, w tym regulaminy naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025, planowane rozszerzenia w poszczególnych klasach czy szczegółowe opisy profili/zawodów, dostępne są na stronach internetowych naszych szkół:

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

www.chrobry.org

 

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

www.liceum.nowaruda.pl

 

Technika

3.

Technikum Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

www.zst.klodzko.pl

 

4.

Technikum Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

 

5.

Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

 

6.

Technikum im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

 

7.

Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy – Zdroju w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - Zdroju

www.rstpolanica.edupage.org

 

Szkoły branżowe I stopnia

8.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

www.zst.klodzko.pl

 

9.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

 

10.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

 

11.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

 

12.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju

www.rstpolanica.edupage.org

 

 

 

Opublikował(a): Paweł Kopcio Data publikacji: 10-05-2024 14:37
Modyfikował(a): Paweł Kopcio Data modyfikacji: 10-05-2024 14:39
scroll

NA SKRÓTY

Prev