Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
12 °C
scroll
widok z Narożnika

Rażące niedofinasowanie służby zdrowia w Polsce

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń przygotował stanowisko przyjęte jednogłośnie przez Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

Stanowisko to zostało opublikowane w odniesieniu do stanowiska  Związku Powiatów Polskich, które mówi o bardzo złej sytuacji w Polskiej Służbie Zdrowia oraz o próbie podejmowania działań "restrukturyzacyjnych" przez Ministerstwo Zdrowia z pominięciem i bez jakiejkolwiek konsultacji z samorządowcami, którzy są obecnie zarządzającymi szpitalami powiatowymi.

 

Stanowisko

Konwentu Powiatów Dolnego Śląska

z 27 stycznia 2021 r.

w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Konwent Powiatów Dolnego Śląska w pełni utożsamia się ze stanowiskiem Zarządu ZPP z 14 stycznia 2021r.(PDFStanowisko_ZPP_restrukturyzacja_podmiotów_leczniczych.pdf (168,45KB)) i jednocześnie zwraca się z wnioskiem do Rządu RP o dopuszczenie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich do udziału w pracach Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Dostrzegamy potrzebę reformy służby zdrowia jednocześnie uważamy, że istnieje  konieczność konsultacji z praktykami i zarządzającymi szpitalami powiatowym w kształtowaniu przyszłości służby zdrowia. Reforma musi uwzględniać struktury własnościowe zarówno szpitali prowadzonych w formie spółek jak i Samodzielnych Publicznych ZOZ. Zwracamy też uwagę na to, iż struktura własności budynków szpitalnych np. na Dolnym Śląsku wskazuje, że nieruchomości bywają własnością samorządu (wspólnoty mieszkańców) i częstokroć są tylko oddane w zarząd SP ZOZ-om lub spółkom. Wiele z nieruchomości zostało wyremontowane wysiłkiem społeczności lokalnych a szpitale zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia.

Uważamy jednocześnie, że główną przyczyną problemów w służbie zdrowia, a w szczególności w szpitalach powiatowych, jest ich niedofinansowanie przez NFZ oraz niewystarczające wyceny procedur medycznych udzielanych w naszych szpitalach. Tylko prawidłowe finansowanie działalności szpitali jest realną szansą na polepszenie ich wyników finansowych a co za tym idzie polepszenie możliwości ratowania życia i zdrowia mieszkańców.

Apelujemy o zwiększenie finansowania służby zdrowia i urealnienie płatności szpitalom powiatowym za ich usługi. Tylko takie działanie daje szansę na realną pomoc w ratowaniu życia i zdrowia obywateli.

                                                                                                            Członkowie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

 

Dokumenty do pobrania:
 

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne z 14 stycznia 2021 roku:


PDFStanowisko_ZPP_restrukturyzacja_podmiotów_leczniczych.pdf (168,45KB)

 

Związek Powiatów Polskich podejmuje wielopłaszczyznowe działania, aby zapobiec nacjonalizacji szpitali powiatowych - uzasadnienie:


PDFStanowisko_ZPP_w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych.pdf (498,16KB)

 

Raport o sytuacji w służbie zdrowia przygotowany przez ZPP  w oparciu o dane OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opublikowane na stronie stats.oecd.org.

PDFAnalizy_samorzadowe_nr_7_Naklady_na_ochrone_zdrowia-1.pdf (764,88KB)Zrzut ekranu konwent.png

Obrady Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz węcej: https://www.zpp.pl/kategoria/organy-zpp/konwenty-powiatw-/konwent-powiatow-wojewodztwa-dolnoslaskiego

 

Fragment z powyższych dokumentów przygotowanych przez Związek Powiatów Polskich:

Cyt:"

...trzeba otwarcie powiedzieć, że w Polsce system ochrony zdrowia jest rażąco niedofinansowany.

Z danych OECD wynika, że w 2019 r. publiczne nakłady na zdrowie w Polsce spadły do poziomu 4,3% PKB.

Jest to jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD.

Również nakłady na ochronę zdrowia mierzone per capita w przeliczeniu na dolary amerykańskie, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza pokazują, że w Polsce finansowanie ochrony zdrowia nie jest priorytetem.

Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, Polska przeznacza na ochronę zdrowia mniej niż państwa sąsiadujące z Polską, będące członkami OECD (Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja).

Na niedomagania systemu finansowania ochrony zdrowia wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 20 listopada 2019 r. sygn. K 4/17.

Można w nim przeczytać, że koszt udzielania świadczeń stale wzrasta na skutek wprowadzania nowych regulacji, głównie podnoszących wynagrodzenie personelu medycznego i poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Akty prawne wprowadzające te zmiany nie zawierają oszacowania kosztów ich wdrożenia i – w konsekwencji – nie pociągają za sobą odpowiedniej weryfikacji kontraktów wiążących NFZ ze świadczeniodawcami.

Dalej Trybunał zwrócił uwagę, że poziom niedofinansowania nie zmniejszył się po wprowadzeniu, mocą ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ryczałtowego wynagradzania świadczeniodawców, którzy przystąpili do nowego systemu (tzw. sieć szpitali).”

Samorządowcy w całej Polsce, w obliczu tych faktów, obawiają się również podjęcia przez rządzących próby wprowadzenia ponownej centralizacji szpitali powiatowych - czyli ich odebrania.

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 28-01-2021 09:03
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 28-01-2021 14:11
scroll

NA SKRÓTY

Prev