Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o powiecie

 

STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkańcy powiatu tworzą wspólnotę samorządową.

Powiat kłodzki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) Gminy: Kłodzko, Lewin Kłodzki i Nowa Ruda,

2) Miasta i Gminy : Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie i Szczytna,

3) Miasta: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda i Polanica-Zdrój.

Ustrój wewnętrzny powiatu kłodzkiego w tym strukturę organizacyjną oraz tryb pracy jego organów określa Statut Powiatu Kłodzkiego. Siedzibą władz powiatu jest miasto Kłodzko. Powiat posiada własny herb i flagę.

Organami Powiatu Kłodzkiego są:

1) Rada Powiatu Kłodzkiego, która jest organem stanowiącym i kontrolnym,

2) Zarząd Powiatu Kłodzkiego, który jest organem wykonawczym.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Powiat posiada osobowość prawną. Oznacza to, iż jednostka samorządu terytorialnego jest odrębnym podmiotem prawa obejmującym sferę prawa cywilnego oraz sferę prawa publicznego.

Powiatowe jednostki organizacyjne są jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych.

Działalność powiatu podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in.:

-  edukacji publicznej,   

-  promocji i ochrony zdrowia,   

-  pomocy społecznej,  

-  polityki prorodzinnej,  

-  wspierania osób niepełnosprawnych,  

-  transportu zbiorowego i dróg publicznych,  

-  kultury i ochrony dóbr kultury,   

-  kultury fizycznej i turystyki,  

-  geodezji, kartografii i katastru,  

-  gospodarki nieruchomościami, 

-  administracji architektoniczno – budowlanej,  

-  gospodarki wodnej,   

-  ochrony środowiska i przyrody,  

-  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  

-  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

-  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i  zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

-  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy,  

-  ochrony praw konsumenta,  

-  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

-  obronności, 

-  promocji powiatu, 

-  współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiat może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej, a także powierzać w drodze porozumień realizację zadań własnych – gminom. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA POWIATU

Nieruchomości i mienie ruchome, a także inne składniki majątkowe Starostwa Powiatowego w Kłodzku, jednostek organizacyjnych powiatu stanowią własność powiatu nabytą z mocy prawa lub na wniosek w trybie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.