Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Kłodzkiego - informacje ogólne

Biuro Obsługi Zarząd Powiatu Kłodzkiego

Monika Dobniak 
główny specjalista ds. Obsługi Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Starostwo Powiatowe
57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1
Wydział Organizacyjny
pokój nr 102
tel. 074 865 75 02
zarzad@powiat.klodzko.pl

Zarząd Powiatu Kłodzkiego składa się z 5 osób: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani spoza składu rady. Z etatowymi członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Zasady i tryb wyboru i odwołania zarządu określa ustawa o samorządzie powiatowym oraz statut.

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, który wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

-  przygotowywanie projektów uchwał rady,  

-  wykonywanie uchwał rady,  

-  gospodarowanie mieniem powiatu,  

-  wykonywanie budżetu powiatu,   

-  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych  -  powiatu.

 

W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.