Logo facebook
14 lipca 2024
Kamili, Kamila, Marcelego
25 °C
scroll
Twierdza_Klodzko

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”

Partnerstwo projektowe utworzyło 5 podmiotów:

- 3 publiczne: Powiaty Świdnicki, Dzierżoniowski i Kłodzki

-2 niepubliczne: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Lider Projektu) i Zespół Szkół Alternatywnych Sp. z o.o

Projekt jest realizowany na rzecz następujących szkół:

- powiat kłodzki: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Liceum Alternatywne w Kłodzku.

Celem głównym proj. jest łagodzenie skutków transformacji na terenie Subregionu Wałbrzyskiego (w powiatach świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim) przez inwestycje w wysoką jakość edukacji i wzrost dostępności do takich usług edukacyjnych, którym celem będzie wsparcie regionu w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii, klimatu i porozumień paryskich oraz kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji  i umiejętności uczniów liceów obszarów pogórniczych w celu dostosowania ich do wymogów gospodarki.

Grupę docelową stanowi 3 500 uczennic i uczniów oraz 157 nauczycielek i nauczycieli jedenastu szkół  z powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego. Przez realizację dodatkowych zajęć szkolnych  i pozaszkolnych, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych i innych form wsparcia edukacji pozaformalnej  u uczestników nastąpi wzrost wiedzy i świadomości w obszarach zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej z uwzględnieniem GreenComp i Agendy 2030, a także wzrost kompetencji kluczowych, społecznych  i emocjonalnych wg Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Dzięki uzyskanemu wsparciu szkoły zwiększą także swoje zaangażowanie w edukację włączającą.

Działania projektowe: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w rozumieniu RE z 22.05.2018, w tym: zajęcia STEAM, DigComp2.1, GreenComp, rozwijające krytyczne myślenie, komunikację, wielojęzyczność, kompetencje obywatelskie, świadomość kulturową; wsparcie cyfryzacji 11 szkół, pozaformalne zajęcia wspierające rozwój uczniów w formie wyjazdów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów; rozwój współpracy z pracodawcami  i otoczeniem rynku pracy, szkolenia i rady pedagogiczne podnoszące umiejętności nauczycieli m.in. z edukacji włączającej; warsztaty i zajęcia  z doradztwa zawodowego, zajęcia umożliwiające rozpoczęcie edukacji na wyższym poziomie kształcenia, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, rozwój kompetencji zielonych  i cyfrowych; wzmacnianie odporności psychicznej uczniów, zajęcia z zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenia sobie ze stresem, Trening Umiejętności Społecznych, walka ze stereotypizacją płciową.

Wartość całkowita projektu: 20 866 853,85 PLN

 Wartość dofinansowania: 16 128 219,85 PLN

  • Projekty

    Data publikacji: 29-01-2020 15:15
Opublikował(a): Jowita Goszcz Data publikacji: 04-07-2024 12:19
Modyfikował(a): Jowita Goszcz Data modyfikacji: 04-07-2024 14:54
scroll

NA SKRÓTY

Prev