Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń i kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy:

Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa w okresie pomiędzy:

8 marca 2020 r.** a 29 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane na podstawie powyższych orzeczeń zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

* Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 roku, a dniem 7 marca 2020 roku również zachowują ważność do 30 września 2024 roku pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020 roku) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

***Zgodnie z art.16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne

 

 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołany został przez Starostę Powiatu Kłodzkiego i obejmuje zasięgiem swego działania powiat kłodzki.

Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k - budynek nr 4, II piętro.

Biuro obsługi klienta - pok. 2.20.

 

Informacja telefoniczna: 74 865 76 06, 74 865 76 08

 

Pracownicy zespołu:

 

Edyta Helińska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Gacoń - Sekretarz

Magdalena Capaja - pracownik socjalny - stanowisko ds. administracyjnych

Karolina Biel - stanowisko ds. obsługi klienta

Katarzyna Kazanowska - doradca zawodowy - stanowisko ds. administracyjnych

Agata Laburda - pracownik socjalny - stanowisko ds. administracyjnych

Ewelina Błaszczak - pomoc administracyjna

 

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku.