Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 22 stycznia 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                                      Kłodzko, 18 stycznia 2021 roku
ORG.BR.0012.3.2021.BR1

Radni,
Członkowie
Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 stycznia 2021 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:
1. Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. –  w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku- PMR Restrukturyzacje S.A
d) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.
3. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
4. Informacja na temat sytuacji finansowej PKS w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji oraz stanu zaawansowania procesu restrukturyzacji spółki.
5. Informacja na temat sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
6. Sprawy różne:
a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
b) przyjęcie protokołu nr 10/20 z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji

Marek Mazurkiewicz